Page 5 - Tatry magazín Leto 2020
P. 5

Redakcia/Editors:
                                                 redakčný tím Progrup

                                             Grafické spracovanie/Graphic designer:
                                                 Hedviga Milčáková
                                               heda.milcakova@progrup.sk

                          Do Tatier prišiel z úrodného vi-
                          nárskeho kraja, kde odmalič-   Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                    36 ka poznal hodnotu poctivých             Obálka: 123rf.com
                          a čerstvých potravín a jedál.   firemné fotografie, autori príspevkov, archív
                    Zostala v ňom hlboko zakorenená. Varí preto
                    s láskou, zdravo a vždy len zo starostlivo vy-     Príjem inzercie/Advertising:
                    braných surovín. Šéfkuchára Miloša Červen-        tel.: +421 902 932 667
                    ku oslovila pesnička Waldemara Matušku „Co       tatrymagazin@progrup.sk
                    děláš, to dělej rád“. Že sa jej refrénu stále drží,
                    oceňujú už osem rokov hostia Hotela FIS na
                    Štrbskom Plese.                  Adresa vydavateľa/Publishing address:
                                                 PROGRUP SK, s. r. o.

                                                 progrup@progrup.sk
        TURISTIKA                     42             Klincová 35, 821 08 Bratislava
             POD
         Potulky NEBESKOU     Prekrásne výhľady,                    IČO: 51014751
                      ostrý horský vzduch
             BRÁNOU      a zážitky, ktoré vám
                      nikdy nikto nezobe-
                      rie. Pre pandémiu
                      sa síce chvíľu zdalo,                 Periodicita: 2 x ročne
             Z Jasnej     že mnohí si na ne
             priamo do lona  budú musieť dlhší
             panenskej prírody čas počkať, no hrozby                Dátum vydania: jún 2020
                      sa podarilo odvrátiť
                      a od mája lanovky
                      na oboch stranách
                      Chopka opäť zača-
                      li voziť turistov. Aj
                      vďaka nim sú najvyš-
                      šie štíty a najkrajšie                   Ocenenia:
                      chodníky Nízkych
                      Tatier dosiahnuteľné
                      takmer pre každého.                 Špeciálna cena poroty 2015
                      No zďaleka nielen
                      ony, stačí si vybrať.
                      Nech sa páči, pridá-
                      vame niekoľko tipov.              Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                                                  Grand Prix 2016
                                                Podnikové médium roka
                                                 2015, 2016, 2017, 2018
        TATRY MAGAZÍN    42  43      podporUJEME imidž TaTier
        HISTÓRIA                     76         Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
         Hviezdna cHvíľa      a cHceLO NiMi ukázať VzDOR PROTi     povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
                      ObyVaTeľSTVO ceLéHO ŠTáTu Si
                      MaJSTROVSTVá VzaLO k SRDcu
            vzdoru        OkuPácii NaŠeJ kRaJiNy.         zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
          VYSOKÉ TATRY SI PRIPOMENULI                     nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
         50. výročie úspešných Ms 1970
           Bol to najjagavejší moment doterajšej tatranskej histórie a nielen skve-
           lými športovými výkonmi v žičlivom prostredí. Impozantný výkon or-
           ganizačného výboru i tisícok nadšených ľudí dokázal za mimoriadne
           krátky čas necelých troch rokov navždy zmeniť tvár Štrbského Plesa,   Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
           najvyššie položenej tatranskej osady, ale v mnohom aj celých Vyso-
           kých Tatier a podtatranského regiónu. Od majstrovstiev sveta v se-
           verskom lyžovaní 1970 uplynulo presne polstoročie.              MKSR EV 4632/12
                     U prostred bohato  vynikajúce 3. miesto. Maj-
                      zasneženého
                        strovstvá 1970 pritom neboli
                        prvé vo Vysokých Tatrách.
                      Štrbského Plesa,
                      na deň presne 14.
                        Naše malé veľhory uspo-
                      februára, si Tatry
                     pripomenuli začiatok legen- riadali šampionát už v roku
                        1935, len desať rokov po vô-
                     dárneho podujatia. Spolu  bec prvom takomto podujatí.
                     s nimi aj tí, ktorí ho mali „na  Doposiaľ malo česť hostiť
                     svedomí“, v tom najlepšom  najvýznamnejšie súťaženie
                     zmysle slova. V hoteli Patria  „klasikov“ len 21 miest na sve-
                     spomínali viacerí, vrátane  te, ale len osem opakovane.
                     vtedajšieho šéfa organizač- Vysoké Tatry patria medzi ne.
                     ného výboru Jozefa Lukáča,
                     ktorý nesie na pleciach už  rekordné zmeny
                     deväť krížikov. Rezonovala  Šampionát 1970 rozhodujú-
                     najmä úžasná atmosféra  cim spôsobom zmenil tvár
                     šampionátu, jeho príprav i vý- Tatier a zo zaostávajúcej
                     sledky. Veď malé Českoslo- urobil znovu svetovú des-
                     vensko vďaka združenárovi  tináciu. Rekordne rýchlo
                     Ladislavovi Ryglovi, skoka- vyrástlo 31 veľkých stavieb
                     nom Jířímu Raškovi a Ru- nielen priamo na Štrbskom
                     dolfovi Hohnlovi a bežkyni  Plese, ale zmenil sa aj Starý
                     Helene Šikolovej obsadilo  Smokovec, Tatranská Lom-
                     v celkovom hodnotení spo- nica, čiastočne aj Poprad,
                     medzi 25 zúčastnených krajín  Podbanské, dokonca aj
        TATrY MAGAZÍN    76  77      POdPORUJEME imidž TaTier
                                          Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10