Page 14 - Tatry magazín Leto 2020
P. 14

KORONAŠPECIÁL
        „Na Slovensku sú ľudia
        disciplinovanejší a preto
         verím, že tu to dáme
        na jednotku,“ neskrýva
        optimizmus vždy dobre
        naladený Jean, ktorého
       srdce si získala Slovenska
          a ich malá dcérka.
                      Foto:Súkromný archív                   úsmevom. No a návrat    podľa neho, nie je žiadna  ale musím sa priznať, že sa
                   domov? Chcelo by to veľa  hanba, najmä vtedy, ak sa  nudím. Som totiž neposedný
                   úsilia, pevnú ruku a najmä  tým podarí zastaviť šírenie  a zbožňujem svoju prácu,
                   množstvo času, ktorý by   vírusu. Výhodou Slovákov je,  prípadne výlety do prírody.
                   Jean radšej venoval rodine. že vedia, ako sa majú chrániť  Ešteže mám ročnú dcéru,
                                 a pristupujú k tomu zodpo- pri ktorej mi čas ubehne
                   Dáme to na jednotku     vedne. „Na Haiti nám najskôr  rýchlejšie,“ odkrýva pokrievku
                   Netušil však, že problémy  tvrdili, že nemáme jesť ryby,  na domácom hrnci a zároveň
                   bude musieť riešiť aj vo svojej  pretože cholera sa šíri z nich.  verí, že korona nebude trápiť
          Foto: Archív Bešeňová novej domovine. Rozmach  Počet nakazených však  Slovákov dlho. Podľa Jeana
                   pandémie koronavírusu totiž  stúpal a až neskôr sme sa  sa stačí správať zodpovedne
                   prinútil Slovákov rešpektovať  dozvedeli pravdu. Tu je to iné,  a mať pozitívne myslenie.
                   bezpečnostné opatrenia, po  všetci vedia, čo majú robiť  Je to totiž vojna s bitkami na
                   ktorých akoby život u nás za- a držia sa toho,“ chváli Slová- viacerých frontoch, ktoré mu-
                   stal. Tváre ľudí začali „zdobiť“  kov šikovný sauna master. síme postupne vyhrať, či už
                   rúška, ktoré naoko zakryli               zajtra, o mesiac, alebo o rok.
       Pozn. redakcie: Tento  strach z choroby a obavy zo  Namiesto strachu nuda  A aj keď život po pandémii
       článok vznikal v období  straty zamestnania. Situácia  Pandémia ochromila ces- môže mať iné farby, ľudia
       pandémie koronavírusu  v mnohých ohľadoch podob-  tovný ruch na celom svete  napokon zvíťazia a opäť budú
       na Slovensku, keď museli  ná tej z Haiti po zemetrasení  a tvrdým bezpečnostným  mať radosť z vecí, ktoré sme
       nútene zatvoriť svoje brá- a následnej epidémii cholery  opatreniam sa nevyhlo ani  predtým považovali za bež-
       ny takmer všetky školy  v roku 2010. „U nás to bolo  Slovensko. Na túto situáciu  né. Patrí k nim, samozrejme,
       a prevádzky cestovného  ťažké. Veľa ľudí sa nakazilo,  doplatil aj Jean, ktorý vymenil  aj cestovný ruch a wellness,
       ruchu a tisíce zamest-  zomierali aj moji kamaráti, ale  saunový uterák za rúško  bez ktorého si Tatry a ich
       nancov tohto odvetvia  napokon sme to zvládli. Na  a domácu karanténu. Ako  okolie vieme sotva predstaviť.
       vo Vysokých Tatrách, na  Slovensku sú ľudia disciplino- veriaci človek však ani na
       Liptove a Horehroní zo- vanejší a preto verím, že tu to  moment neprestal pochybo-  H                    VY DODÁTE
       stali dočasne bez práce. dáme na jednotku,“ neskrý- vať, že vírus sa podarí vykore-
                   va optimizmus vždy dobre  niť a život sa čoskoro vráti do
                                                                       VÝHĽAD MY OKNO
                   naladený Jean. Nosiť rúško,  starých koľají. „Nebojím sa,

      TATRY MAGAZÍN
                                                          14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19